Груб строеж и довършителни работи на обект:Жилищна сграда с гаражи в кв.325 УПИ ІІІ-77195.712.32 на ул.”Ив.Асен ІІ

Нулев цикъл, груб строеж – бетонови, кофражни, армировъчни и зидарски и покривни работи Направа топлоизолация по фасади и полагане на външна вароциментова мазилка

Възложител

Циклон ЕООД