Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на общ. Димитровград на обект: „Многожилищен фамилен блок, намиращ се на ул.”Захари Зограф”18 гр.Димитровград

1.Изработка ИП във фаза РП за всички части

2.Реализиране на Енерго спестяващи мерки по НПЕЕМЖС:

  • топлоизолация по фасади
  • подмяна дограма
  • хидроизолация по покрив

3.Авторски надзор

Възложител

Община Димитровград