Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград” – изграждане на 29 бр.водостоци

Изкопни, кофражни, армировъчни и бетонови работи, направа хидроизолация на водостоците

Възложител

Сдружение Железопътна инфраструктура 2011